علیزاده مگر چه گفت ؟ 

مدتی پیش بود که علی علیزاده با حضور در برنامه بن بست سیاسی شبکه منو و تو به تحلیل وقایع اخیر پرداخت  اما انچه در برنامه بن بست سیاسی پیش آمد زمان بسیاری برای تحلیل می باشد اما چه شد که برخی از اصحاب رسانه به علی علیزاده تاختند ؟

مگر علیزاده از چه چیزی سخن گفت ؟

چه میشود که برخی جریان ها هم ردیف با شبکه منو تو قرار گرفتند؟

آیا منافع مشترکی بین برخی افراد با شبکه منو و تو وجود دارد ؟

ازتخریب علی علیزاده چه کسانی سود می برند ؟

منافع چه افرادی در داخل به خطر افتاد ؟

آیا مگر غیر از این است که ما در جنگ اقتصادی هستیم و در این برهه زمانی رسانه ها باید در نوک این پیکان باشند ؟

سوال علی علیزاده مبنی بر بودجه شبکه منو و تو از چه مکانی و توسط چه افرادی تامین میشود چرا به مزاج برخی افراد خوش نیامد ؟

این خبر را به اشتراک بگذارید :