خبرنگار ساوجی از دغدغه کارگران میگوید 

بیمه های کارگری  من به دفعات کارگری را تجربه کرده ام و حس یک کارگر و مشقت هایی که متحمل می شود را درک می کنم .


کارگری ، شغلی که دائمی نیست. شغلی است که درآمد کافی ندارد . کارگر حس می کند در طبقه اجتماعی مناسبی قرار نگرفته است . کارگر حس می کند با او خوش رفتاری نمی شود و در نهایت یک کارگر دغدغه بیمه خود و خانواده اش را دارد .
متاسفانه آنچه از کارگران در تماس های متعدد با آنها می شنوم حاکی از عدم تخصیص سهمیه کافی برای بیمه کارگران ساختمانی در ساوه است .
بنظر می رسد باید سهمیه کافی برای کارگران ساوه ای گرفته شود و در کنار آن واحد بازرسی تامین اجتماعی بررسی کند که واقعا همه کسانی را که به اسم کارگران ساختمانی بیمه کرده اند ، کارگرند

این خبر را به اشتراک بگذارید :